Artikel 1: Definities

1. Studio Zwolle, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 55859607, gaat onder de handelsnamen: Studio Zwolle en Sticker Zwolle, in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de dienstverlener opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven, usb-sticks en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
5. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Algemeen, toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
4. Indien de dienstverlener deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De dienstverlener hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de dienstverlener.
2. De aanbiedingen van de dienstverlener blijven steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de dienstverlener met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de dienstverlener ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de dienstverlener geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de dienstverlener reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Opgegeven prijzen op aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijn de kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de dienstverlener zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de dienstverlener.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is de dienstverlener gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de dienstverlener bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever.
7. Indien er tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de dienstverlener.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s, teksten, (PMS)kleuren, lettertype e.d. tijdig op de door de dienstverlener gewenste wijze aan de dienstverlener ter beschikking stelt; b. eventuele door de opdrachtgever aan de dienstverlener verstrekte Informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. ingeval er werkzaamheden op locatie dienen plaats te vinden, de dienstverlener op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de dienstverlener op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d.. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever;
e. ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van de dienstverlener opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze apparatuur of eigendommen kan plaatsvinden; f. op deze locatie de door de dienstverlener in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
5. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de dienstverlener de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De dienstverlener is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van de dienstverlener verlaten of het moment waarop de dienstverlener aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending c.q. transport van de zaken c.q. bescheiden geschiedt op een door de dienstverlener te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
5. Indien in de opdracht tevens het monteren c.q. installeren van de te leveren zaken op locatie van de opdrachtgever is inbegrepen, gaat het risico betreffende deze over op het moment waarop de zaken op deze locatie aankomen en feitelijk ter beschikking van de opdrachtgever staan.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken c.q. bescheiden aan de opdrachtgever te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de dienstverlener gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Tenzij de dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de opdrachtgever de dienstverlener binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken c.q. de bescheiden alsnog te leveren c.q. dient de opdrachtgever de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
7. Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De dienstverlener heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken c.q. bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de dienstverlener een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 8: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de dienstverlener is vereist.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De dienstverlener is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken; d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 10: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Overmacht

1. Tekortkomingen van de dienstverlener in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de dienstverlener in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de dienstverlener toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

1. De dienstverlener is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de dienstverlener in het kader van de overeenkomst (op)geleverde of vervaardigde zaken, bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de dienstverlener voorbehouden. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel genoemde databases slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de dienstverlener geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de opdrachtgever verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.
4. De opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan de dienstverlener te verstrekken of verstrekte gegevens, bescheiden, foto’s e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de dienstverlener door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de dienstverlener voor aanspraken van deze derden.

Artikel 13: Retentierecht

De dienstverlener is bevoegd de afgifte van de te leveren zaken c.q. bescheiden en/of de teruggave van alle door de opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens, bescheiden, foto’s e.d. - die de dienstverlener in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft - op te schorten, totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De dienstverlener is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De dienstverlener is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de dienstverlener te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de dienstverlener niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de dienstverlener terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de dienstverlener alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de dienstverlener is gevestigd, zij het dat de dienstverlener altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
3. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is de dienstverlener gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.